Menu Zavrieť

Čo je to Škola zotavenia?

Škola zotavenia je jedným z mnohých prístupov v starostlivosti o duševné zdravie. Ide o pomerne nový progresívny prístup, ktorý spája osobnú a odbornú skúsenosť s duševným ochorením.

Prvá škola zotavenia vznikla vo Veľkej Británii v roku 2009. Dnes ich v Británii funguje približne 70  a rozrástli sa vo viac ako 20 krajinách, vrátane Českej republiky a Slovenska.

Kurzy, ktoré Škola zotavenia prináša, sú bezplatné. Sú určené ľuďom s osobnou skúsenosťou, odborníkom, príbuzným ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením, tiež všetkým, ktorých téma duševného zdravia „len“ zaujíma.

Kurzy Školy zotavenia sa venujú oblasti duševného zdravia, smerujú k porozumeniu duševnému ochoreniuvnímaniu zraniteľnosti s ochorením súvisiacej. Sú zamerané na podporu zotavenia, bezpečie pri zvládaní svojho ochorenia, zaoberajú sa starostlivosťou o seba.

Na čom nám záleží?

This is a section description

Aby sme v kurzoch:

 • prinášali nádej, že zotavenie je možné,
 • používali jazyk vyjadrujúci rešpekt a podporu v zotavení,
 • vytvárali priestor pre participáciu, koprodukciu a slobodné zapojenie sa,
 • ponúkali študentom podporu v prijatí duševného ochorenia a žití s ním,
 • podporovali študentov v hľadaní a rozvíjaní svojich silných stránok,
 • šírili povedomie o duševnom zdraví,
 • znižovali predsudky o duševných ochoreniach a stigmu s nimi spojenú,
 • podporovali prepájanie medzi študentmi a prepájanie študentov na dostupné zdroje podpory.

Aby bola Škola zotavenia miestom:

 • kde netreba nič predstierať,
 • kde človeka berieme vážne,
 • kde počúvame,
 • kde sme otvoreným pre každého,
 • kde je bezpečné zdieľanie skúseností,
 • kde sme slobodným pre vyjadrenie svojho názoru,
 • kde sú ľudia prijímaní bez predsudkov,
 • kde sme jeden pre druhého.

Aby sme pri vytváraní kurzov spolupracovali:

 • považujeme osobnú skúsenosť s duševným ochorením a odbornú skúsenosť v oblasti duševného zdravia za rovnako hodnotnú a prínosnú,
 • vytvárame prostredie bezpečné pre každého z nás,
 • dôverujeme jeden druhému a podporujeme jeden druhého,
 • vytvárame a využívame príležitosti na uplatnenie silných stránok, zručností a talentov (našich aj druhých),
 • pracujeme tak, aby sme si to aj užili.

Názov projektu: Škola zotavenia

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt
Trvanie projektu: od 05/2022 do 11/2023

ITMS2014+: 312081BTY9

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk